Dr. Anand Sasikumar MD (Ayu)

Assistant Professor & Vaidya Scientist Fellow, Department of Rasasastra and Bhaishajyakalpana, Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram, Kerala, India